Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

O nama

Logopedski kabinet Novaković sa sedištem u Kragujevcu je prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu. Osnivači Logopedskog kabineta Novaković su logopedi Nenad i Smiljka Novaković. Nenad i Smiljka su radne kolege, bračni par i Miličini roditelji.
Specijalističke studije iz oblasti Rane intervencije završili su na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i time objedinili klasična, savremena i multidisciplinarna teorijska i praktična znanja defektološke prakse za najraniji uzrast. Nakon završetka specijalističkih studija Nenad i Smiljka su postali prvi specijalisti defektologije u Kragujevcu, a među prvima u Srbiji.
Članovi našeg tima su logopedi, somatoped, specijalisti defektologije, psiholog, pedijatar i pedagog. Detaljna dijagnostika se sprovodi kroz rad našeg Savetovališta za rani razvoj, a kroz individualne tretmane se sprovodi habilitacioni/rehabilitacioni postupak.
Logopedski tretmani se organizuju isključivo kao individualni i uz prisustvo roditelja. U većini dijagnostičkih i rehabilitacionih postupaka se koristi Digitalni logopedski set, a po potrebi se koriste i Logopedske sonde i Logofon.
Pored primene najsavremenijih instrumenata u našem kabinetu sprovodi se i reedukacija psihomotorike koju vode sertifikovani terapeuti. Među retkima smo koji u tretmanu mucanja koriste svetski priznatu metodu Pasivnog izdaha.
Pored dijagnostike i tretmana, kao vid podrške, organizujemo i savetodavni rad sa roditeljima, vaspitačima, učiteljima i personalniim asistentima.
Posedujemo sertifikate Instituta za mentalno zdravlje i Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Članovi smo Udruženja logopeda Srbije i Društva defektologa Srbije.
Spoj iskustva, savremenog pristupa i najmodernijih logopedskih instrumenata je ono po čemu smo prepoznatljivi

Logopedski kabinet Novaković je specijalizovana ustanova za rad sa osobama sa govorno-jezičkim, senzo-motornim, socio-emocionalnim i kognitivnim smetnjama.
S obzirom da naš tim čine logopedi, specijalisti defektologije za ranu intervenciju u detinjstvu, somatoped, psiholog, pedijatar i pedagog naš rad je zasnovan na interdisciplinarnom pristupu, preciznoj dijagnostici i individualzovanom planu podrške svakom korisniku.
Osnovni princip našeg rada je saradnja stručnjaka i porodice u cilju ostvarivanja najboljih rezultata.

U Logopedskom kabinetu Novaković se sprovodi detaljna dijagnostika i tretman svih kašnjenja i smetnji u razvoju. U okviru našeg Savetovališta za rani razvoj pružamo podršku ranom razvoju kroz sistematske preglede, savetodavni rad sa roditeljima i stimulativne tretmane od najranijeg uzrasta. U našem centru se sprovode individualni logopedski, somatopedski, defektološki, psihološki i pedagoški tretmani. Posebnu pažnju posvećujemo deci predškolskog i ranog školskog uzrasta. Organizujemo radionice za pripremu predškolaca za polazak u prvi razred. Sprovodimo sistematske preglede budućih prvaka, stimulativni rad u cilju razvoja predčitačkih i predpisačkih veština, tretman disleksije, disgrafije i diskalkulije.

Zašto Logopedski kabinet Novaković?

1

Tim sa dugogodišnjem iskustvom

Tim stručnjaka različitih profila čiji je rad usmeren prema detetu i porodici.

2

Individualizovan pristup

Stimulativni rad uz poštovanje detetovih jedinstvenih potreba i interesovanja.

3

Primena najsavremenijih instrumenata

Primena savremenih dijagnostičkih mernih instrumenata, kao i najsavremenijih logopedskih instrumenata u habilitaciono/rehabilitacionom procesu.

Stručni tim Logopedskog kabineta Novaković u Kragujevcu