Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Smiljka Novaković

master def. – logoped specijalista defektologije

Smiljka Novaković master defektologije - logoped specijalista defektologije - naš tim Logopedski kabinet Novaković, Kragujevac i Svilajnac

Smiljka Novaković
master defektologije – logoped
specijalista defektologije

Logopedski kabinet Novaković sa ponosom predstavlja članove svog tima

Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu 2011. godine i time stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped.

Obavila je pripravnički staž u Domu zdravlja Svilajnac 2012 – 2013. godine nakon čega je položila državni ispit u Ministarstvu zdravlja.

Odbranila je master rad sa ocenom 10 kod Prof. dr Slavice Golubović na temu “Sposobnost analize i sinteze, verbalno pamćenje i čitanje kod dece sa disgrafijom” 2013. godine i stekla zvanje master defektolog-logoped.

Aktivno učestvovala na Naučno-stručnoj konferenciji logopeda Srbije 2016. -„Poremećaji fluentnosti“, gde je prezentovala „Tehniku pasivnog izdaha Dr Martina Švarca“.

Aktivno učestvovala na Naučno-stručnoj konferenciji logopeda Srbije 2017. -„Inovativni pristupi u logopediji“ i prezentovala rad na temu „Reedukacija psihomotorike u logopediji“.

Od 2017. god. vodi uspešno Logopedske radionice u nekoliko Predškolskih ustanova.

Aktivno učestvovala na III Simpozijumu logopeda Srbije 2018. – „Rana intervencija u logopedskoj praksi“ gde je prezentovala rad na temu : „Rana intervencija u logopedakoj praksi“.

Specijalističke studije „Rana intervencija u detinjstvu“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2019. godine uspešno završava sa prosečnom ocenom 9.14 i stiče zvanje specijalista defektologije.

2022. godine uspešno završena jednogodišnja edukacija „Neuropsihološka rehabilitacija: dijagnostičke i terapijske procedure“.

 

 

Dobitnik prestižne nagrade Fonda „prof. Miodrag V. Matić“ – Zahvalnice za doprinos afirmaciji defektološke struke i nesebičnu podršku deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom

Smiljka Novaković master defektologije – logoped specijalista defektologije i njen suprug Nenad Novaković koji je takodje master defektologije – logoped specijalista defektologije su osnivači Logopedskog Kabineta Novaković koji svoj rad obavlja u Kragujevcu i Svilajncu.