Smiljka Novaković, master defektologije – logoped specijalista defektologije

2011. god. Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedija

2012. god. je Položila državni ispit u Ministarstvu zdravlja, nakon obavljenog jednogodišnjeg pripravničkog staža u Domu zdravlja Svilajnac.

2013. god. Završila master akademske studije, drugog stepena, na studijskom programu Logopedija i stekla zvanje master defektolog.

2014. god. Započinje profesionalnu karijeru u Centru za edukaciju Novaković u Kragujevcu.

2016. god. Predavač na NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI LOGOPEDA SRBIJE 2016. godine „Poremećaji fluentnosti“, gde je prezentovala rad na temu „Tehnika pasivnog izdaha Dr Martina Švarca u tretmanu mucanja”.

Od 2016. god. Stručni saradnik i voditelj logopedskih radionica u nekoliko predškolskih ustanova.

2017. god. Predavač na na NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI LOGOPEDA SRBIJE 2017. godine “Inovativni pristupi u logopediji”, gde je prezentovala rad na temu “Reedukacija psihomotorike u logopediji”.

2018. god. Predavač na III Simpozijumu logopeda Srbije pod nazivom– „Rana intervencija u logopedskoj praksi“ gde je prezentovala rad na temu „Rana intervencija u logopedskoj praksi“.

2019. god. Odbranila specijalistički rad i uspešno završila Specijalističke studije „Rana intervencija u detinjstvu“ sa prosečnom ocenom 9.14 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

2022. Završila jednogodišnju edukaciju: „Neuropsihološka rehabilitacija: dijagnostičke i terapijske procedure“ i time unapredila svoje stručne kompetencije iz ove oblasti.