Centar Novaković

Kabinet za logopediju

U okviru Centra Novaković kabinet za logopediju vode osnivači Centra Nenad i Smiljka Novaković specijalisti defektologije – logopedi.
U timu su i Ana Jegdić, Jovana Medarević, Jelena Radovanov i Kristina Simić, naši izvrsni logopedi.

Nenad Novaković

master defektologije – logoped
specijalista defektologije

Smiljka Novaković

master defektologije – logoped
specijalista defektologije

Ana Jegdić

diplomirani defektolog – logoped reedukator psihomotorike

Jovana Medarević

diplomirani master logoped

Novi član tima Centra Novaković

Jelena Radovanov

diplomirani logoped

Novi član tima Centra Novaković- Kristina Simić, diplomirani master logoped

Kristina Simić

diplomirani master logoped

Područje rada kabineta za logopediju obuhvata:
Logopedsku preventivu:

 • Preventivni sistematski pregledi;
 • Savetodavni radi saradnja sa roditeljima;
 • Logopedske radionice u predškolskim ustanovama;
 • Organizovanje predavanja namenjenih vaspitačima, učiteljima i drugim stručnim saradnicima.

Logopedsku dijagnostiku:

 • Utvrđivanje govorno-jezičkog statusa;
 • Primena standardnih defektoloških i logopedskih testova;
 • Primena visoko kvalitetnih instrumenata procene iz edicije Sinapse
 • Neuropsihološka procena.

Kabinet za logopediju Centra Novaković- ako vam je potreban logoped, Kragujevac i Svilajnac

Logopedski tretman:

 • Razvojnih govorno-jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, alalija, fonološki poremećaji);
 • Artikulacionih poremećaja (dislalija)
 • Motoričkih govornih poremećaja (verbalna apraksija, dizartrija);
 • Poremećaja fluentnosti govora (mucanje, brzopletost);
 • Specifičnih smetnji u učenju ( dislalija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija);
 • Pervazivne gnosogene i psihogene patologije verbalne komunikacije;
 • Afazija.

 

Logopedska dijagnostika i tretman se sprovodi kod dece i odraslih.