Centar Novaković

Logoped za odrasle

U našem Centru se sprovodi kompletna neuropsihološka dijagnostika i rehabilitacija

Neuropsihološka procena i rehabilitacija je indikovana kod:

 • Traumatske povrede mozga
 • Moždanog udara (ICV, cerebralna ishemija, cerebralna hemoragija)
 • Poremećaja učenja ili pažnje
 • Poremećaja svesti
 • Psihijatrijskih ili neuropsihijarijskih oboljenja
 • Degenerativnih poremećaja, bolesti (epilepsija, MS)
 • Parkinsonove bolesti
 • Dementnih stanja (npr. Alchajmerova bolest)

 

Logoped za odrasle Centar Novaković kragujevac i Svilajnac

 

Neuropsihološka procena podrazumeva procenu aktuelnog funkcionisanja i obuhvata:

 • kognitivni skrining
 • procenu pažnje i kocentracije
 • procenu pamćenja
 • procenu govorno-jezičkih sposobnosti
 • procenu praksije
 • procenu vizuoprostorne funkcije
 • procenu afektivnog statusa

Program neuropsihološke rehabilitacije je individualizovan, sprovodi se po unapred utvrđenom protokolu, a određen je etiologijom lokalizacijom i obimom lezije mozga.

 

Poremećaji govora i jezika kod odraslih osoba

Stečeni poremećaji govora i/ili jezika nastaju kao posledica oštećenja mozga. Do tih oštećenja dolazi usled:

 • traumatske povrede glave
 • moždanog udara
 • demencije
 • zapaljenskih oboljenja mozga

Stepen oštećenja govora i/ili jezika se kreće od blagih deficita do potpunog gubitka sposobnosti razumevanja govora i sposobnosti goverenja.

U poremećaje koji nastaju u odraslom dobu kao posledica oštećenja mozga spadaju:

 • afazija
 • dizartrija
 • anartrija
 • apraksija

AFAZIJA je stečeni jezički poremećaj izazvan lezijom mozga različite etiologije. Klinička slika zavisi od obima i lokalizacije lezije. Simptomi se ispoljavaju u oblastima ekspresivnog, receptivnog i repetitivnog govora, u oblasti čitanja i pisanja. Uz ove govorno-jezičke deficite mogu biti pridruženi poremećaji ili redukcija pažnje, pamćenja i mišljenja.

DIZARTRIJA je centralni poremećaj govora koji podrazumeva poremećaj motorne kontrole govora. Može zahvatati jedan ili više sistema govrne produkcije (respiraciju, fonaciju, artikulaciju, rezonanciju, prozodiju). Manifestuje se uglavnom usporenim i nerazumljiv govorom i nepreciznim govorom. Dizartrijom se nazivaju i manji izolovani poremećaji usled pareze samo jednog perifernog govornog organa (jezika, jedne strane mekog nepca ili glasnica). Dizartrija može biti udružena sa afazijom.

ANARTRIJA nastaje usled oštećenja motorne kontrole govorne muskulature. Pored gubitka govora mogu biti prisutni problemi sa gutanjem i žvakanjem. Anartrija se javlja kod moždanog udara, traumatske povrede glave, Parkinsonove bolesti, multiple skleroze.

APRAKSIJA govora je artikulacioni poremećaj koji nastaje usled oštećenja delova CNS-a odgovarnih za programiranje pokreta oralne muskulature. Govorne apraksija može nastati kao samostalan poremećaj ili udruženo sa afazijom (najčešće sa Brokinom afazijom).