Centar Novaković

Dislalija – poremećaj izgovora glasova

Dislalija je razvojni poremećaj artikulacije glasova koji se ispoljava kao nemogućnost ili nepravilanost izgovora pojedinih glasova.

 

Dislalija je jedan od najčešćih govornih poremećaja kod dece. Nepravovremeno ili nepravilno tretiranje može dovesti do trajnih nepravilnosti u izgovoru, a takođe može ostaviti posledice na psihosocijalni razvoj, ali i na kasnije usvajanje veština čitanja i pisanja.

Istraživanje artikulacionih sposobnosti i učestalosti poremećaja izgovora glasova kod dece predškolskog uzrasta od 3,5 do 7 godina (S.Golubović, 2010.) su pokazala da 42.1% dece ima odstupanje u izgovoru jednog ili više glasova.

Ovo je jasan pokazatelj koji ukazuje na značaj pravovremene logopedske dijagnostike i logopedskih tretmana.

Dislalija se može javiti u vidu:

  • omisija – kada dete ne izgovara određene glasove;
  • supstitucija – kada dete umesto određenog glasa izgovara neki drugi glas;
  • distorzija – kada izgovor određenog glasa u manjoj ili većoj meri odstupa od pravilnog izgovora.Pre otpočinjanja tretmana potrebno je proveriti da li je anatomsko-funkcionalni nalaz uredan. Da bi dete imalo korektan izgovor glasova, potrebno je da ima adekvatnu oralnu praksiju, tj. odgovarajuću pokretljivost govornih organa.

 

U tretmanu dislalija koristimo Digitalni logopedski set, Logopedske sonde i Elektroaparat logofon.
Digitalni Logopedski set se pokazao kao veoma važno pomagalo jer smo uz njega uspeli da skratimo vreme celokupnog procesa korekcije izgovora glasova.

 

Norme za razvoj glasova
RAZVOJ GLASOVA – VULETIĆ (1990)

 

Izgovorne norme za decu od 3 do 3 i po godine
Na ovom uzrastu dete bi trebalo da pravilno izgovara 18 glasova, a to su: A,E,I,O,U, P,B,T,D,K,G, M,N,F,V,H,J i L (dozvoljeno je blago obezvučavanje B,D,G)

 

Izgovorne norme za decu od 3 i po do 4 godine
Na ovom uzrastu dete treba da izgovara pravilno 19 glasova. Pored postojećih glasova dete bi trebalo na ovom uzrastu da počne da izgovara i glas Nj. Ukoliko se na ovom uzrastu još uvek javlja supstitucija (zamena) ovog glasa sa glasom N, to može da se tumači kao blago usporavanje razvoja.

 

Izgovorne norme za decu od 4 do 4 i po godine
Na ovom uzrastu dete bi trebalo da ima pravilan izgovor 21 glasa. Sada bi dete trebalo da počne pravilno da izgovara glasove Lj i R. Od navedenih glasova, na ovom uzrastu može još da se toleriše NEDOVOLJNA VIBRANTNOST ILI PRETERANA VIBRANTNOST GLASA R.

 

Izgovorne norme za decu od 4 i po do 5 i po godina
Dete bi na ovom uzrastu trebalo pravilno da izgovara 24 glasa. Sada bi trebalo da koretno izgovara i glasove S,Z i C. Dopuštena su odstupanja od pravilnog izgovora za sledeće glasove: Š i Ž, mogu biti blago umekšani, Č, Dž, Ć i Đ mogu imati slabu okluziju.

 

Dete koje je navršilo pet i po godina, trebalo bi da PRAVILNO IZGOVARA SVE GLASOVE!!!