Centar Novaković

Razvojne norme

u razvoju deteta

Razvoj psihomotornih sposobnosti kod dece

Svako dete je jedinstveno i ima svoj individualni tempo rasta i razvoja. Predstavili smo Vam norme koje većina dece treba da ispuni na određenom uzrastu. Svakako, ako Vaše dete nije savladalo jednu od navedenih normi za njegov uzrast to ne znači automatski da ono ima govorno-jezički poremećaj. Svako veće odstupanje od datih normi bi trebalo da signalizira roditeljima da potraže savet stručnih lica.

12 – 18 meseci

Centar Novaković razvojne norme 12-18 meseci

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta – NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ
1. Brzo lokalizuje izvor zvuka
2. Dobri pokreti usana, jezika i mekog nepca
3. Razume jednostavne naloge (bez upotrebe gesta) npr. dođi, idemo, daj itd.
4. Na zahtev pokazuje ili daje nekoliko imenovanih predmeta
5. Pokazuje na sebi bar 3 dela tela
6. Ima aktivan rečnik od 6 do 8 reči
7. Spontano imenuje poznate predmete
8. Tapše slike na slikovnicama
9. Imenuje jednu ili pokazuje dve slike
10. Prepoznaje likove i predmete na slici (kuca, maca)
11. Koristi nekoliko onomatopeja npr. AV-AV, MAU, MUU itd.
12. Upotrebljava frazu od dve reči tipa imenice npr. MAMA VODA
13. Počinje da spaja imenicu i glagol npr. MAMA DAJ

SENZOMOTORNI RAZVOJ
14. Samo hoda
15. Puže četvoronoške uz stepenice
16. Gura nogom loptu
17. Hoda uspravno uz stepenice kada se drži za ruke
18. Stavlja kocke u lonče
19. Precizno hvata i stavlja sitne predmete u flašicu
20. Bez pokazivanja stavlja krug na svoje mesto u ploču
21. Samo žvrlja po hartiji
22. Stavlja tri kocke jednu na drugu
23. Okreće listove knjige
24. Vadi kuglicu iz flašice

SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ
25. Reaguje na svoje ime
26. Imitira jednostavne aktivnosti ukućana
27. Pokazuje prstom šta želi
28. Služi se kašikom
29. Traži nošu
30. Spontano se priključuje grupi dece u igri
31. Imitira da bi se drugi smejali
32. Smeje se i pravi pantomimu njegovom odrazu u ogledalu
33. Ispoljava strah od nepoznatih osoba

2 godine

razvojne norme -2 godine - Centar Novakovič Kragujevac

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta – NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ
1. Izvršava nalog koji zahteva dve delatnosti (npr. zatvori vrata i donesi loptu)
2. Izgovara svoje ime na zahtev
3. Odgovara na pitanja (npr. čija je ovo mama)
4. Gradi proste rečenice
5. Pokazuje 5 delova tela na zahtev
6. Upotrebljava imenice, glagole, zamenice i prideve
7. Upotrebljava ružne reči
8. Ima rečnik od 250 do 300 reči

SENZOMOTORNI RAZVOJ
9. Trči
10. Šutira loptu
11. Ume nogom da povuče pravu crtu kada mu se to pokaže
12. Silazi niz stepenice kada se drži za ruku
13. Penje se bez pridržavanja
14. Ume da napravi kulu od kocki (3 do 4 kocke)
15. Imitira kružne pokrete olovkom
16. Sastavlja figure od 3 dela
17. Ispravlja sliku okrenutu naopako

SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ

18. Imitira jednostavne radnje odraslih u igri
19. Pomaže u spremanju svojih stvari
20. Uglavnom je suvo noću
21. Pije samo iz šolje
22. Početak interesovanja za grupne aktivnosti
23. Izražena ljubomora
24. Reaguje na emocionalni izraz odraslih (empatija)
25. Počinje da prkosi (joguni se)

3 godine

razvojne norme -3 godine - Centar Novakovič Kragujevac

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta – NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ
1. Govori o sebi u trećem licu
2. Može da broji do 3
3. Ponavlja rečenicu od 3 kraće reči
4. Upotrebljava priloge (npr. brzo, jako)
5. Razume 3 predloga U, NA i PORED
6. Često postavlja pitanja KO i ŠTA
7. Zna da recituje kraću pesmicu
8. Upotrebljava 600 do 800 reči

SENZOMOTORNI RAZVOJ
9. Prepoznaje sebe na fotografiji
10. Pronalazi određenu knjigu po izboru
11. Razvrstava žetone po boji ili po veličini
12. Silazi niz stepenice bez pridržavanja – stepenik po stepenik
13. Skakuće na 2 noge kao zeka
14. Hoda na prstima i na petama unapred i unazad
15. Kratko stoji na jednoj nozi
16. Počinje da uspostavlja dominantnost ruke
17. Ume pravilno da koristi pedale od bicikla
18. Jede viljuškom
19. Imitira crtanje krsta
20. Precrtava krug
21. Slika vodenim bojama
22. Razvrstava tačno geometrijske oblike (krug, trougao, kvadrat, pravougaonik)

SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ
23. Ostaje kraće vreme sa nepoznatom osobom
24. Oblači delove odeće
25. Na vreme traži nošu
26. Ne mokri noću
27. Uživa u pomaganju odraslima
28. Uživa da se igra sa decom
29. Igru često prate govorom
30. Izrazito se ljuti kad se sputava u nečemu

Izgovorne norme za decu od 3 do 3 i po godine

Na ovom uzrastu dete bi trebalo da pravilno izgovara 18 glasova, a to su: A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, F, V, H, J i L (dozvoljeno je blago obezvučavanje B, D, G)

Izgovorne norme za decu od 3 i po do 4 godine

Na ovom uzrastu dete treba da izgovara pravilno 19 glasova. Pored postojećih glasova dete bi trebalo na ovom uzrastu da počne da izgovara i glas Nj. Ukoliko se na ovom uzrastu još uvek javlja supstitucija (zamena) ovog glasa sa glasom N, to može da se tumači kao blago usporavanje razvoja.

4 godine

razvojne norme -4 godine - Centar Novakovič Kragujevac

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta – NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ

1. Dugi monolozi
2. Rečenica potpuna
3. Govor razumljiv
4. Broji redom do 5
5. Stalno postavlja pitanja
6. Zna da imenuje 4 osnovne boje
7. Govori o događajima u toku dana
8. Voli da razgovora telefonom sa poznatim osobama
9. Bogata i maštovita igra
10. Upotrebljava 1200 do 1500 reči

SENZOMOTORNI RAZVOJ
11. Hoda po pravoj liniji nogom ispred noge raširenih ruku
12. Maršira u ritmu muzike
13. Silazi niz stepenice nogu pred nogu
14. Više se služi dominantnom rukom
15. Slaže po uzoru most
16. Razlikuje prednji i zadnji deo odeće
17. Precrtava kvadrat
18. Pokušava da nacrta čoveka (punoglavac)
19. Pere ruke i umiva se
20. Shvata odnos dela i celine
21. Primećuje nedostatke na crtežu

SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ

22. Kooperativno je u igri sa drugom decom
23. Želi da zabavlja druge
24. Pojava emocija stida, zavisti, nade i ponosa
25. Početak prihvatanja jednostavnih pravila igre
26. Samoinicijativno se pozdravlja sa odraslima

Izgovorne norme za decu od 3 i po do 4 godine

Na ovom uzrastu dete treba da izgovara pravilno 19 glasova (A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, F, V, H, J, L). Pored postojećih glasova dete bi trebalo na ovom uzrastu da počne da izgovara i glas Nj. Ukoliko se na ovom uzrastu još uvek javlja supstitucija (zamena) ovog glasa sa glasom N, to može da se tumači kao blago usporavanje razvoja.

Izgovorne norme za decu od 4 do 4 i po godine

Na ovom uzrastu dete bi trebalo da ima pravilan izgovor 21 glasa. Sada bi dete trebalo da počne pravilno da izgovara glasove Lj i R. Od navedenih glasova, na ovom uzrastu može još da se toleriše NEDOVOLjNA VIBRANTNOST ILI PRETERANA VIBRANTNOST GLASA R.

5 godina

razvojne norme -5 godina - Centar Novakovič Kragujevac

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta – NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ
1. Samo priča priču po slikama
2. Govor je upotpunosti gramatičan
3. U rečenicama koristi: JER, ALI, ILI
4. Broji u nizu do 10
5. Razume predloge IZA i ISPRED
6. Postavlja pitanja Kada…? Zašto…? Kako…?
7. Ponavlja 5 cifara u nizu
8. Poznaje vremenske odrednice i orijentiše se po njima (sada-pre- posle, jutro- podne-veče,…)
9. Odbrojava traženi broj predmeta iz gomile od 10 („Daj mi 5 kockica iz ove gomile.“)

SENZOMOTORNI RAZVOJ
10. Trči menjajući pravac
11. Skače na jednoj nozi
12. Stoji na prstima
13. Crta čoveka
14. Precrtava trougao
15. Razlikuje TEŠKO – LAKO
16. Boji crteže seče makazama
17. Crta prepoznatljiv crtež sa više detalja (kuća, drvo,…)

SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ
18. Postavlja sebi sto
19. Organizuje igru sa vršnjacima
20. Preferira igru sa istim polom
21. Započinje i razrađuje dramske igre
22. Može da odloži zadovoljavanje potrebe
23. Počinje da ispoljava strahove od mraka ili bića iz mašte

Izgovorne norme za decu od 4 i po do 5 i po godina

Dete bi na ovom uzrastu trebalo pravilno da izgovara 24 glasa. glasova (A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, F, V, H, J, L, Nj, Lj i R). Sada bi trebalo da koretno izgovara i glasove S, Z i C. Dopuštena su odstupanja od pravilnog izgovora za sledeće glasove: Š i Ž, mogu biti blago umekšani, Č, Dž, Ć i Đ mogu imati slabu okluziju.

Dete koje je navršilo pet i po godina, trebalo bi da PRAVILNO IZGOVARA SVE GLASOVE!!!

6 godina

razvojne norme -6 godina - Centar Novakovič Kragujevac

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta – NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ
1. Govor je u potpunosti gramatičan
2. Razume predlog „u sredini“
3. Pita za značenja reči
4. Definiše jednostavne reči
5. Prepričava kratku priču nakon što je čuje
6. Korektno artikuliše sve glasove
7. Može da se seti besmislenih slogova posle 45 sekundi
8. Broji u nizu do 10
9. Ima brojne predstave za 3 i 4
10. Razbrojava do 5
11. Piše i čita vlastito ime

SENZOMOTORNI RAZVOJ
12. Zna da prepozna i sklopi celinu
13. Crtež čoveka: ima vrat, ruke – prste, odelo, dvodimenzionalni crtež
14. Zna da nacrta romb
15. Zna da provlači i vezuje pertle
16. Zna da preskoči jednu stepenicu
17. Može da stoji na jednoj nozi zatvorenih očiju 2 i više sekundi
18. Pravilno dočekuje i baca loptu 5 do 6 puta
19. Zna koja je leva, a koja je desna ruka
20. Pravi stepenice od 10 kocaka
21. Vozi bicikl
22. Skače sa visine od 40cm
23. Visi 10 sekundi držeći se za prečku
24. Hvata loptu u skoku
25. Palcem može da dotakne svaki prst
26. Seče i lepi jednostavne oblike od kolaž papira

SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ

27. Koristi kompletan pribor za hranjenje
28. Ide samo u komšiluk
29. Može mu se poveriti manja suma novca
30. Može da odloži svoje potrebe
31. Bira omiljenog druga
32. Poštuje pravila igre sa vršnjacima

7 godina

razvojne norme -7 godina - Centar Novakovič Kragujevac

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta – NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ
1. Može da prepriča ispričanu priču, sadržaji prepričavanja su bogatiji
2. U potpunosti je ovladalo vremenima
3. Vrši analizu i sintezu reči od 4 do 5 glasova
4. Zna da broji do 20 unapred i unazad
5. Zna da imenuje godišnja doba i da objasni razliku između njih

SENZOMOTORNI RAZVOJ
6. Hvata loptu jednom rukom
7. Pravi lepezu od hartije
8. Prepisuje sva štampana slova
9. Koristi rezač za olovke
10. Oblači se samo
11. Preskače kanap obema nogama istovremeno

SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ
12. Samostalno obavlja mnoge poslove u kući
13. Zna da prelazi ulicu
14. Kooperativan, druželjubljiv i učestvuje u mnogim igrama sa decom
15. Prepoznaje svoja osećanja ljubavi i sreće, besa i razočarenja