Centar Novaković

Logopedski testovi

Logopedski kabinet Centra Novaković koji svoju praksu obavlja na dve lokacije (Kragujevac i Svilajnac) poseduje širok spektar testova i skala za procenu psihomotornog i govorno-jezičkog razvoja. Pravilan odabir testova je bitan za postavljanje precizne dijagnoze na osnovu koje se dobija nalaz i mišljenje logopeda i/ili psihologa. Značaj precizne dijagnoze je nemerljiv, jer se na osnovu početne dijagnoze pravi individualni plan i program tretmana i definiše sadržaj i struktura logopedskog tretmana. Dobro postavljena dijagnoza nam takođe pruža mogućnost da pratimo stepen izlečenja i/ili napredak u terapiji.

Efikasnost samog habilitaciono/rehabilitacionog procesa zavisi od tačne dijagnoze. Cilj primene ovih testova je i kvalitativna i kvantitativna analiza evidentiranih odstupanja od normi koje su predviđene za određeni uzrast. Posle dobijanja anamnestičkih podataka, počinjemo sa primenom odgovarajućih testova.

Vrste testova

U našem radu koristimo sledeće testove:

 • PEABODY SLIKOVNI TEST REČNIKA – PPVT-III
  Namenjen je za procenu verbalne sposobnosti i receptivno poznavanje rečnika. Primenjuje se za uzrast od 2,5 do iznad 90 godina
 • KOMUNIKACIJSKE RAZVOJNE LESTVICE – KORALJE
  Namenjen je za procenu jezičkog razvoja od prvih gestova do razvoja gramatike. Primenjuje se za uzrast od 8. meseca do 30. meseca
 • REYNELL RAZVOJNE JEZIČKE SKALE (NRDLS-SR) – prvi standardizovani test za logopede u Srbiji, je jezička baterija koja služi za preciznu procenu jezičkih sposobnosti na polju razumevanja i produkcije kod dece uzrasta od 2 godine  do 7 godina i 6 meseci.
 • Test za procenu oralne praksije
 • Test za procenu lateralne dominacije
 • Globalni artikulacioni test
 • Test za procenu osnovnog laringealnog glasa
 • Test za procenu razumevanja/shvatanja govora
 • Semantički test
 • Test glasovne analize i sinteze
 • Test za procenu imenica I nivoa apstrakcije
 • Test za procenu imenica II nivoa apstrakcije
 • Test za procenu usvojenosti priloga i predloga
 • Test gramatike mališana
 • Test za procenu vizuelne percepcije
 • Test za procenu kvaliteta lineacije
 • Test za procenu disgrafičnosti
 • Test za ispitivanje verbalnog pamćenja
 • Test za ispitivanje govorne razvijenosti
 • Test govorno jezičke produkcije – strip priča i slika situacije
 • Test za ispitivanje razumljivosti govora
 • Lingvogram – za ispitivanje disfazične dece
 • Test za jezičko ocenjivanje disfazične sintakse
 • Predikcioni test
 • Tredimenzionalni test čitanja
 • Test čitanja baziran na težini teksta
 • Test za ispitivanje fonemskog sluha
 • Test usvojenosti glagola
 • Test za procenu težine mucanja
 • Procena mogućnosti kognitivnog i jezičkog razvoja – test slobodnih asocijacija
 • Baterija testova za procenu saznajne organizovanosti
 • Baterija testova za procenu gnostičkih sposobnosti
 • Baterija testova za procenu organizovanosti psihomotorike
 • Baterija testova za procenu praksičke oraginozovanosti
 • Baterija testova za procenu praktognostičke organizovansti
 • ADHD Skrining
 • Skala za procenu Hiperaktivnosti

Na kraju testiranja timski pravimo diferencijalno dijagnosticiranje i postavljamo početnu dijagnozu, prelazimo na izradu individualnog i detaljnog plana i programa tretmana.

Postavljanje dijagnoze primenom testova nema za cilj limitiranje očekivanih postignuća i dostignuća deteta, već je suština u određivanju pristupa i odabira adekvatne metode rada.

Stručni tim logopedskog kabineta Centra Novaković stoji Vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i sugestije.