Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Saradnja sa vrtićima

 

Logopedski kabinet Novaković u okviru svog programa rada već duže vreme realizuje različite oblike stručne saradnje sa predškolskim ustanovama.

 

Logopedski kabinet Novaković u okviru svog programa rada već duže vreme realizuje različite oblike stručne saradnje sa predškolskim ustanovama.

Ova saradnja obuhvata niz aktivnosti usmerenih na:

• povećanje stručnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u oblastima govorno-jezičkog, psihomotornog, intelktualnog i socio-emocionalnog razvoja dece, putem predavanja, analize slučaja i savetovanja,
• pomoć u izradi pedagoške dokumentacije i realizaciji vaspitno-obrazovnog rada u ustanovi,
• edukaciju roditelja u oblasti vaspitanja dece kroz prezentacije, radionice i predavanja,
• prevenciju i rano otkrivanje govorno-jezičkih poremećaja, psihomotornih poremećaja i problema u ponašanju dece putem radionica i skrining ispitivanja,
• individualni savetodavni rad sa roditeljima

Saradnju realizuje stručni tim Logopedskog kabineta Novaković koga sačinjavaju logoped, somatoped, psiholog i pedagog. Ovaj tim, primenjujući savremenu metodologiju i tehnike rada, već uspešno realizuje svoje aktivnosti u:

• PU „Drugarstvo“ u Kragujevcu
• PU „Šumska vila“ u Kragujevcu

 

Logopedski kabinet Novaković - saradnja sa vrtićima

 

Logopedski kabinet Novaković u okviru svog programa rada već duže vreme realizuje različite oblike stručne saradnje sa predškolskim ustanovama.

 

Logopedski kabinet Novaković saradnja sa predškolskim ustanovama na području Kragujevca i Svilajnca.

 

Logoped Nenad Novaković- saradnja sa predškolskim ustanovama na području Kragujevca i Svilajnca.