Violeta Arsić, Mr.sci med – defektolog somatoped reedukator psihomotorike

Rođena 2.3.1965. godine u Kragujevcu.

Diplomirala na Defektološkom fakultetu u Beogradu 1989 godine.

Stalno zaposlena od 1992. godine u Univerzitetskom kliničkom centru, centru za rehabilitaciju.

Na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, odbranila je 2006. godine magistarsku temu pod nazivom „Defektološka procena kognitivnih i praktičnih funkcija kod dece ometene u razvoju“.

Završila je 2010. edukaciju „Rano otkrivanje, dijagnostika i tretman poremećaja psihomotornog razvoja cerebralno ugroženog deteta i deteta sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima“ u Zavodu za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu.

Edukaciju na institutu za mentalno zdravlje u Beogradu završila je 2014. godine iz Opšte reedukacije psihomotorike i relaksacije kao i edukaciju iz Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom.