Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Rana intervencija u detinjstvu

Kroz kontinuirano usavršavanje i edukacije pratimo savremeno naučna i stručna postignuća u prevenciji, detekciji, dijagnostici i tretmanu dece sa neurorazvojnim faktorima rizika.

Nakon decenija postojanja sistema društvene podrške deci i porodicama poslednjih godina u Evropi i svetu tendencija je da se uspostavi kao dominantan multidisciplinaran i holistički pristup i sistem Rane intervencije.

Logopedski kabinet Novaković je prvi privatni logopedski kabinet u Srbiji koji u svom timu ima stručnjake koji su specijalisti defektologije za oblast Rane intervencije u detinjstvu.

Program Rane intervencije obuhvata mere prevencije, dijagnostike i tretmana smetnji u razvoju dece od 0 do 5 godina.

Neuronauka nam je pokazala da se razvoj mozga nalazi na svom najvišem nivou na uzrastu između rođenja i treće godine i da u tom ranom uzrastu postoje “Kritični periodi” za neke senzorne, motorne i jezičke sposobnosti. To je period posebne osetljivosti kada deca tipičnog razvoja sa posebnom lakoćom spontano razvijaju određene veštine. Ako se ti periodi propuste sposobnosti organizma u ovim oblastima mogu biti trajno ograničene. Iako svako dete ima svoj individualni tempo rasta i razvoja, iako svako dete prolazi kroz iste faze istim redosledom vidimo da vreme za taj razvoj nije neograničeno. Kada dete ne prati norme razvoja potrebno je iskoristiti te kritične periode koji predstavljaju optimalno vreme za stimulaciju. Taj period je od suštinskog značaja za program Rane intervencije.

Od velikog značaja za budući razvoj deteta evidentirati i sa posebnom pažnjom pratiti decu koja su još od prenatalnog perioda bila pod opterećenjem izvesnih faktora rizika. Podjednako važno je i prepoznati protektivne faktore.

Da bi sprovodili program Rane intervencije moramo imati tim stručnjaka koji poseduju adekvatno obrazovanje, kompetencije i iskustvo. U našem timu se nalaze: logopedi, specijalisti defektologije, somatoped, psiholog, pedijatar i pedagog.

Tretman se započinje planiranjem budućih koraka na osnovu detaljne procene našeg tima. Poštujući zakonitosti tipičnog razvoja izrađuje se individualni plan podsticajnih mera za oblasti motoričkih, kognitivnih, komunikacijskih, govorno-jezičkih i socio-emocionalnih sposobnosti.

Esencijalni element programa Rane intervencije je aktivna uloga roditelja i porodice, osnaživanje porodice kroz savetodavni rad i pružanje psihološke podrške. Rana intervencija pruža mogućnost maksimalnog angažovanja porodice u ostvarivanju razvojnih ciljeva, tako stvaramo tle za dugoročne efekte intervencija osnažavajući roditelje koji će za dete u porodičnom okruženju izgraditi podsticajnu sredinu.

Praćenje dece koja su opterećena faktorima rizika, rana detekcija i rana stimulacija su siguran način da se dostigne cilj svakog roditelja i terapeuta – ostvarivanje punog razvojnog potencijala deteta.